Convocatòria Ple ordinari 22-06-2016

Us convoco a la sessió del PLE ORDINARI d’aquest Ajuntament que tindrà lloc el proper DIMECRES dia 22 de juny de 2016 a les 18.30 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de març de 2016, extraordinària del 21 d’abril de 2016 i extraordinària de l’1 de juny de 2016.

2. Decrets i comunicacions d’Alcaldia.

3. Llicències d’obra.

4. Cementiri- sol.licitud.

5. Proposta d’aprovació d’uns padrons fiscals.

6. Proposta d’aprovació definitiva del plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal.lacions afectats per la Llei 5/2003, del municipi de Garrigoles.

7. Proposta conveni d’encàrrec de gestió al CCBE per la recollida i tractament dels residus vegetals.

8. Assumptes urgents.

9. Precs i preguntes

L’Alcalde,

Josep Gibert i Martí
Garrigoles, 16 de juny de 2016