Edictes

Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 669 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Correcció d'errades de l'edicte de nomenament del secretari interventor
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9724 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Nomenament del secretari-interventor
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7077 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 187-0 Edicte: 6710 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4558 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 3861 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 379 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva pressupost municipal 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10412 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 236-0 Edicte: 9773 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla orgànica per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 9039 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES Edicte d'informació pública de l'expedient de desafectació d'un bé patrimonial