Edictes

Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11093 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11308 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10721 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Rectificació d'error aritmètic de la modificació íntegra subsegüent del lloc de treball núm. 1 de la Relació de llocs de treball
Exercici: 2021 Bop: 233-0 Edicte: 10070 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial d'un conveni expropiatori
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10027 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10015 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva de l'inventari de camins públics
Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8772 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació de la modificació de la plantilla i la RLT de l'Ajuntament de Garrigoles Secretaria-Intervenció agrupació Ullà-Garrigoles
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8598 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Garrigoles i Ullà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7066 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'inventari de camins públics
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7063 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de la relació de propietaris de béns i drets afectats per l'expropiació parcial d'una finca del municipi de Garrigoles